Semalt hünärmeni, SEO üçin makala senäňizi üýtgetmegiň nähili töwekgelçilikdigini aýdýar
Bu gaty ýönekeý; munuň hiç hili netijesi ýok, bolup biläýjek iň erbet zat diýip pikir edip bilersiňiz. Bu makalany okanyňyzdan soň, mazmunyňyzdaky senäni üýtgetmegiň nähili töwekgelçilikli bolup biljekdigine düşünersiňiz.

Käbir web sahypalary makalalaryny täzelemäge azar bermeýärler, tersine, diňe senäniň markalaryny üýtgedýärler. Bu olaryň mazmunyny täze görkezýär; şonuň üçin has köp basmagy özüne çekýär. Indi bu hereketiň peýdalary we netijeleri bar.

Näme üçin web sahypalaryňyzda täze mazmun bolmaly?

Munuň jogaby gaty ýönekeý. Täze mazmun güýçli SERP reýting faktorydyr. Internet ulanyjylary bir makalanyň çap edilen ýa-da täzelenen senesini görüp bilerler we iň ygtybarly maglumat çeşmesini islänlerinde iň soňky makalalary gözleýärler. Bu, bir sahypa girýän traffige we Google-yň şeýle web sahypalary üçin ileri tutmagyna ep-esli derejede täsir edýär.

“Google Freshness” täzeleneninden bäri, has täze we has mazmunly web sahypalary indeksirlenende has köp bal gazanýar we SERP-de has ýokary orny eýelemegi ähtimal. Someöne käbirlerimiziň jadyly hilelere ynanýşy ýaly, gözleg algoritmlerini aldap, täze mazmuna hyýal edip bilerismi?

Jogap hawa. Gözleg algoritmlerini mazmunyňyzy täze ýaly edip bilersiňiz. Bu, bir web sahypasy köne mazmuny düzedip, makalanyň senesini üýtgedeninde bolýar. Mysal üçin, bir web sahypasy 2014-nji ýylda mazmun ýazdy, ýöne soň azajyk düzedişler girizýär we makalanyň senesini şu gün üýtgedýär.

Bu hereketiň peýdalary we kemçilikleri bar. Bize beriljek başga bir jogap, web sahypaňyzda hemişe gök öwüsýän mazmunyň bolmagy bolar.

Näme üçin makalanyň senesini üýtgetmeli?

Näme üçin ilki bilen makalanyň senesini üýtgetmekden biynjalyk bolýarsyňyz? Ilki bilen, googles Martin Splitt köne sahypany gaty meňzeş mazmun üçin täze sahypa döretmekden has gowudygyny düşündirdi. Web sahypasyny düýbünden täzelemek islemeýän wagtyňyz, käbir web dolandyryjylary SERP-de käbir ballary gazanmagyň täsirli usuly bolan mazmun senesini dolandyrýarlar.
Açar söz gözlegleri iň täze maglumat çeşmelerine bagly bolany üçin, makalalaryň senesini üýtgetmek olara has gowy mümkinçilik berýär. Ulanyjylar iň soňky maglumat çeşmesini hem gözlärler.

Bu, mazmunyňyzy yzygiderli täzeläp durýar ýa-da bu ýagdaýda mazmunyňyzdaky senäni üýtgetmegiň iki peýdasy bar.

Birinjisi, ulanyjylara ýüzlenýär, sebäbi iň täze we iň täze maglumatlary gözlemegi makul bildik. Diýmek, soňky mazmun size möhüm SEO ölçegleri bolan has köp CTR alýar.
Ikinji peýdasy gözleg motorynyň bäsdeşlik dikligine baglydyr. Google ýaly käbir ösen gözleg ulgamlary, soňky mazmunyň okyjylara degişli maglumatlary bermekde möhüm rol oýnaýandygyny ykrar edýär. Hiç bir okyjy 2015-nji ýylda neşir edilen optimizasiýa barada SEO maslahatlarynyň makalasyny açmaz. Şonuň üçin google SERP-ä girenok.

Elbetde, web mazmunyndaky senäni üýtgetmek ýaly ýönekeý çözgüt ýalňyş oýun ýaly bolup görünýär. Bu ýerde bolmagyňyz ähtimal. Munuň getirip biljek zyýanyny we sahypaňyzyň ygtybarlylygyna zeper ýetirjekdigini öwrenmek möhümdir.

Web sahypaňyzdaky makala senelerini üýtgetmegiň kemçilikleri näme?

Makalanyň senelerini üýtgetmek barada aýdýandygymyz sebäpli, makala senesiniň täzelenmesiniň iki dürli görnüşini öwrenmegiňiz möhümdir. Bizde:
  • Sahypadaky seneleri üýtgedeniňizde sene täzelenmeleri.
  • Sahypanyň kartasynda senäni üýtgedeniňizde senäniň täzelenmeleri.
Jon Müller öz teswirinde, aýratyn sahypalar üçin köp sanly täzelenmäniň web sahypasynyň SEO tagallalaryna zyýan bermejekdigini görkezýär. Sahypanyň kartasyny ara alyp maslahatlaşanymyzda, zatlar birneme üýtgeşik. Google sahypasynyň sahypasynda sahypanyň <lastmod> bahasynyň takyk görkezilmelidigi aýdylýar. Eger ýok bolsa, google ony okamagy bes edip biler.

Bu nokady berkitmek üçin, ShoutMeLoud-yň soňky täzelenen gözlegine görä, makala seneleri üçin iň oňat tejribe, asyl neşir edilen senesini we soňky täzelenen senesini görkezmekdir.
Gözleg motory botlarynyň web sahypalaryňyzyň neşir edilen senelerine göz aýlamagyna ýol berseňiz, reýtingde ýitirim bolmagyňyz ähtimal. Thisöne munuň bolmagyny duruzmak isleseňiz, olary tomaşaçylaryňyza görkezmeli.

Gysgaça, web sahypaňyzyň hakyky sahypasynda gutarýan neşir edilýän seneleriňizi ara alyp maslahatlaşýan bolsaňyz, gözleg motorlaryndan gizlemeli. Munuň öwezini dolmak üçin ulanyjylara asyl neşir edilen senesini we iň soňky gezek üýtgedilen senesini görkezmeli. Sahypaňyzyň kartasynda jezalandyrylmazlyk üçin esasy mazmuna girizilen üýtgeşmeleri elmydama bellemeli.

Mysal üçin, tötänleýin web sahypasyny alyň; şol web sahypasynda käbir ýazgylar bardy we täzelenýär. Bu neşir edilen senäni hem öz içine alýar. Postazgydaky seneleri hiç wagt üýtgetmän, ýazgylaryňyzdaky seneleri üýtgetmezligiňizi maslahat berýäris.

Google-da makalalaryň çap edilen senelerini görkezmek bilen, adamlar täze çykmak üçin has ähtimal. Web sahypalarynyň artykmaç artykmaçlyk etmeginiň öňüni almak üçin, Google mazmunyňyzyň senelerini täze görünmek üçin manipulirlemekden ýüz öwürýär.

Mazmunyňyzy nädip saklamaly?

Web sahypasynyň eýeleri, mazmunyndaky seneleri täze görünmek üçin üýtgedýärler, ýöne "mazmunyňyzy täze saklamak, mazmunyň senesini üýtgetmekden has ýokarydygyny" bilmeýärler. iň bolmanda, Google-yň bu meselede pikiri.

Täze mazmuny kesgitläniňde köp faktorlar göz öňünde tutulýar. Bu faktorlaryň käbiri:
  • Täzelenmeleriň ýygylygy
  • Mazmunyň mukdary üýtgedi.
  • Täze baglanyşyk ösüş depgini
Hawa! Täze mazmun ýazmak sorup biler, ýöne mazmuny täzeden ýazanymyzda ýa-da üýtgedenimizde ýokardaky üç faktoryň ikisi tebigy ýagdaýda ýerbe-ýer bolýar. Üýtgetmek bilen mazmunda ýeterlik maglumatlary üýtgedersiňiz we täze baglanyşyklar goşmaly bolarsyňyz. Iki guş, biri gaty uly daş.
Makala çap edilende göz öňünde tutulýan birnäçe faktorlaryň diňe biri. Diňe muny üýtgetmek mazmunyňyzy täzelemeýär. Esasy zat, "köne" bar bolan sahypa goşan hil goşmaçalaryňyz.

Köne mazmunyňyza täze durmuş dem almak üçin ulanyp boljak üç esasy strategiýa bar. Bu strategiýalaryň hemmesi bir ýörelgä esaslanýar, ýagny: "mazmunyňyz wagtlaýyn, ähmiýetli we gymmatly bolmaly".

1. Şol bir URL ulanyň, ýöne senäni täzeläň.

Bu, başynda durýanlary görkezýän ýazgylara has köp baha goşmak üçin ulanylýan umumy strategiýa. Adatça, muny makalanyň asyl neşir edilen senesini "iň soňky täzelenen" senäniň möhüri bilen doldurmak ýa-da täzelenen senäni asyl senäniň aşagynda çap etmek arkaly edip bilersiňiz.
Bu strategiýa köp web sahypasy tarapyndan ulanylýar we köne maglumatlar ulanyjylar üçin erbet bolany üçin gaty täsirli. No1 reýtingli bir ýazgyňyz bar bolsa, köne bolsa, ony täzelemegiň ajaýyp manysy bar. Makalanyň her bir ownuk düzediş bilen täzelenendigini ýazmaly däldigiňizi ýadyňyzdan çykarmaň.

2. Bir sahypa göni ýaýlym täzelenmelerini goşuň.

Anotherene bir täsirli strategiýa, bolşy ýaly habarlary çap etmekdir. Web sahypasynda indi öz pudagynda soňky janly täzelenmeleri ýerleşdirýän ýörite sahypa bar. Bu sahypalarda, her täze ýazgyda wagt belliklerini görersiňiz. Bir sahypany göni ýaýlymda täzeläp, sahypadaky her goşmaça maglumaty möhürlemek Illiesiň maslahat berýän usullaryndan biridir.

3. Täze sahypalary noldan dörediň we gönükdirmeleri ulanyň

Häzirki wagtda web sahypaňyzda üç sany köne we şuňa meňzeş sahypa bar diýeliň. Mazmunyňyzy täze saklamak üçin maglumatlary üç sahypada birleşdirip, bir giň we täze mazmun döredip bilersiňiz. Şol sahypalar gowy işleýän bolmagy mümkin, şonuň üçin getirýän traffiginden dynmarsyňyz. Pageeke sahypa döretmek we şol sahypalardaky maglumatlary birleşdirmek bilen, olaryň SEO hereketlendiriji güýjüni birleşdirip, bir sahypalyk derejäni has gowulaşdyrýarsyňyz. Soňra köne sahypaňyza basan adamlar täze ugra gönükdiriler we hemmesini bir sahypada gowulaşdyrar ýaly gönükdirmeleri ulanýarsyňyz.

Netije

Köp adamlar mazmunyňyzdaky seneleri üýtgetmelimi ýa-da üýtgetmeli däldigi barada dürli pikirleri paýlaşýarlar. Käbirleri munuň täsirli usuldygyny aýtsa-da, beýlekiler töwekgelçilikden gorkýarlar. Umuman, makalalaryňyzdaky senäni üýtgetmezlik has ygtybarly, şonuň üçin köp internet dolandyryjylary bu pikir bilen ylalaşman bilerler. Her niçigem bolsa, indi munuň nämäni aňladýandygyna düşündiň we gowy oýlanyp karar berip bilersiň. Haýsy strategiýany saýlasaňyzam, käbir mazmuny täzelemäge mynasyp däl. Hemişe gök öwüsýän mazmunyň täzelenmegi ýok, eger şeýle etseňiz, köplenç biderek tagallalar bilen gutarýar. Munuň ýerine, häzirki wagtda çap edilen güni ýaly peýdaly mazmuny täzelemeli. Mazmunyňyzy täzeläniňizde, täze mazmun ýaly synap görüň. Söwda ediň we sosial media paýnamalaryny höweslendiriň.mass gmail